Thứ Bảy, ngày 03 tháng 11 năm 2012


                        ---------- mrhades-------------

Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”
- Với âm mưu đó, chúng lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm các mục tiêu cụ thể sau:
+ Trực tiếp phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, chia rẽ đòng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc
+ Kích động các dân tộc thiểu số, tín đò chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; vô hiệu hoá sự quản lí của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo. Coi tôn giáo là lực lượng đối trọng với Đảng và Nhà nước ta nên chúng thường xuyên hậu thuẫn, hỗ trợ về vật chất, tinh thần để các phần tử chống đối trong các dân tộc, tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam
+ Chúng tạo dựng các tổ chưca phản động trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo như Giáo hội phật giáo Việt Nam thống nhất, Hội thánh tin lành Đề Ga, Nhà nước Đề Ga độc lập, Mặt trận giải phóng Khơme Crôm, Mặt trận Chămpa để tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam
Như vậy, trong âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta, các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời chúng cũng theo dõi nắm chắc những thiếu sót, khuyết điểm của chính quyền cơ sở, dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá ta. Mục tiêu của chúng là làm cho các địa bàn này luôn luôn mất ổn định. Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN; có sự kết hợp chặt chẽ giữa chống đối trong nước và ngoài nước, sự phối hợp của các lực lượng chống đối trên các địa bàn cả nước. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG.

267 nhận xét:

 1. chia rẽ đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 2. Kích động các dân tộc thiểu số, tín đò chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 3. Kích động các dân tộc thiểu số, tín đò chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 4. chúng muốn lợi dụng để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam;

  Trả lờiXóa
 5. thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 6. Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN

  Trả lờiXóa
 7. cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác

  Trả lờiXóa
 8. phần tử chống đối trong các dân tộc, tôn giáo chống đối Đảng, Nhà nước, chuyển hoá chế độ chính trị ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. Chúng tạo dựng các tổ chức phản động trong các dân tộc thiểu số, các tôn giáo

  Trả lờiXóa
 10. có sự kết hợp chặt chẽ giữa chống đối trong nước và ngoài nước, sự phối hợp của các lực lượng chống đối trên các địa bàn cả nước. chúng thật nham hiểm

  Trả lờiXóa
 11. đồng bào dân tộc nhận thức còn kém nên bọn chúng lợi dụng

  Trả lờiXóa
 12. Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng

  Trả lờiXóa
 13. dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 14. chúng nó thật nham hiểm, thế nên bà con nên cẩn thận với bọn phản động này

  Trả lờiXóa
 15. chúng nó là cái bọn giả vờ đứng bên quyền lợi của nhân dân để lợi dụng phản động

  Trả lờiXóa
 16. cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp,

  Trả lờiXóa
 17. đồng bào dân tộc nhận thức còn kém nên bọn chúng lợi dụng

  Trả lờiXóa
 18. chúng nó toàn gây hiềm khích với bạo loạn ở vùng dân tộc ... thâm hiểm thật

  Trả lờiXóa
 19. chúng nó mất dạy thật toàn lừa bà con vùng thiểu số, gây hiềm khích dân tộc . tội này không thể tha

  Trả lờiXóa
 20. thì bà con đang còn nhận thức kém, kinh tế kếm phát triển, chúng nó cho tiền để phản động , chống đối đảng và nhà nước

  Trả lờiXóa
 21. chúng nó gây tính dân tộc, làm mất đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 22. Vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề nhạy cảm rất dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. bọn này láo thật , toàn lợi dụng tự do tôn giáo để làm trò phản động

  Trả lờiXóa
 24. Thì mấy vấn đề nhạy cảm dễ lôi kéo kích động người dân nên chúng đẩy mạnh chống phá ta nhằm vào những chỗ nhạy cảm.

  Trả lờiXóa
 25. Không có cái cớ nào nên áp dụng đi áp dụng lại mấy cái chiêu này.

  Trả lờiXóa
 26. ''Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN; có sự kết hợp chặt chẽ giữa chống đối trong nước và ngoài nước, sự phối hợp của các lực lượng chống đối trên các địa bàn cả nước. Điều đó cho thấy cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG.''

  Trả lờiXóa
 27. Bọn chúng ngày càng nguy hiểm cả về âm mưu mục đích cũng như phương thức hoạt động.
  Chúng ta hãy cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 28. Kích động các dân tộc thiểu số, tín đò chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 29. Bọn phản động, bán nước thường lợi dụng vấn đề tôn giáo, tổ chức các phong trào dưới hình thức đòi tự do dân chủ để phá hoại, chống phá, làm xấu bộ mặt của Đảng, nhà nước ta. Nhưng thực chất chúng chỉ là những kẻ có mục đích xấu, gây mất ổn định, đưa nước ta lâm vào chiến tranh, phá hoại hòa bình.

  Trả lờiXóa
 30. Trong đó nguy hiểm nhất là vấn đề các TLTĐ lợi dụng Đạo Thiên Chúa xâm phạm ANQG, Vì: 1. Nguồn gốc xuất hiện Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam là con đường máu và nước mắt. 2. Số lượng tín đồ Thiên Chúa đông đảo trên thế giới. 3. Bản chất của Thiên Chúa giáo cũng như trong các Công Đồng Thiên Chúa đều xem chủ nghĩa Cộng sản là kẻ thù...

  Trả lờiXóa
 31. Cần phải cảnh giác cao với các thủ đoạn đê hèn của lũ pha hoại!

  Trả lờiXóa
 32. Vấn đề dân tộc rất nhạy cảm vì thế cần có cái nhìn đúng đắn và chiến lược mới ko gây ảnh hưởng lâu dài

  Trả lờiXóa
 33. Dân tộc luôn là đề tài để cho các thế lực thù địch lôi kéo người vô tội phá hoại nhà nước

  Trả lờiXóa
 34. Tôn giáo chính là con đường mà bọn phá hoại hay lợi dụng để tấn công nước ta. Cần quản lý chặt vấn đề nay

  Trả lờiXóa
 35. Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN.thủ đoạn tinh vi nguy hiểm quá

  Trả lờiXóa
 36. Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng.

  Trả lờiXóa
 37. Chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực, với nhiều lực lượng tham gia, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo xâm phạm ANQG.

  Trả lờiXóa
 38. tôn giáo và dân tộc là những vấn đề mà bọn nước ngoài hay lợi dụng dể chống phá ta.

  Trả lờiXóa
 39. tôn giáo và dân tộc luôn là các vấn đề nhạy cảm

  Trả lờiXóa
 40. các tôn giáo toàn từ phương tây truyền sang mà.

  Trả lờiXóa
 41. các tín đồ tôn giáo hay bị kích động quá.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một số bộ phận thôi bạn à, theo tôi được biết thì những bài dạy của tôn giáo cũng khá có ích đấy chứ. Nó dạy cho con người ta biết làm những điều tốt, dăn dạy những tín đồ thực hiện những điều hợp với đạo đức. Thế nhưng có những kẻ xấu đã lợi dụng tôn giáo để truyền dạy những lý luận, gây cho người ta những suy nghĩ lệch lạc, rồi dần dần kích động quần chúng. Như vậy là quá nguy hiểm, bởi quần chúng sẽ là công cụ đắc lực để chúng thực hiện âm mưu của mình

   Xóa
 42. nhà nước ta cần có các chính sách quan tâm hơn đối với dân tộc và tôn giáo

  Trả lờiXóa
 43. Chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp, đồng bộ, trên nhiều lĩnh vực nhất là vấn đề dân tộc tôn giáo hiện nay

  Trả lờiXóa
 44. vấn đề đó ngày càng phức tạp chúng ta phải thực hiện những biện pháp phù hớp vời tình hình hiện nay

  Trả lờiXóa
 45. Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Trả lờiXóa
 46. Phương thức và thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN.thủ đoạn tinh vi nguy hiểm quá

  Trả lờiXóa
 47. các tôn giáo toàn từ phương tây truyền sang mà.

  Trả lờiXóa
 48. chia rẽ đồng bào theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 49. Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”

  Trả lờiXóa
 50. Vấn đề dân tộc rất nhạy cảm vì thế cần có cái nhìn đúng đắn và chiến lược mới ko gây ảnh hưởng lâu dài

  Trả lờiXóa
 51. Cần phải cảnh giác cao với các thủ đoạn đê hèn của lũ pha hoại!

  Trả lờiXóa
 52. lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo đó là âm mưu của bọn phản loạn

  Trả lờiXóa
 53. thế nên mới nói vấn đề tôn giáo là vấn đề nhạy cảm .cần có biện pháp đặc biệt để giải quyết.

  Trả lờiXóa
 54. sự kết hợp chặt chẽ giữa chống đối trong nước và ngoài nước, sự phối hợp của các lực lượng chống đối trên các địa bàn cả nước.

  Trả lờiXóa
 55. thủ đoạn thực hiện của chúng rất toàn diện cả về chính trị-tư tưởng, văn hoá-xã hội và QP-AN

  Trả lờiXóa
 56. Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá ta

  Trả lờiXóa
 57. thế nên mới nói vấn đề tôn giáo là vấn đề nhạy cảm .cần có biện pháp đặc biệt để giải quyết.

  Trả lờiXóa
 58. Vấn đề tôn giáo, dân tộc là một trong những lĩnh vực trọng yếu mà các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá cách mạng, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để chuyển hoá chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, thực hiện âm mưu “không đánh mà thắng”

  Trả lờiXóa
 59. chúng ta cần phải cảnh giác cao với các thủ đoạn đê hèn của lũ phá hoại

  Trả lờiXóa
 60. đây là những kẻ rất nguy hiểm chúng lợi dụng vấn đề nhạy cảm này để đánh vào tâm lý người thân

  Trả lờiXóa
 61. cuộc đấu tranh này là hết sức cam go, phức tạp, đòi hỏi chúng ta phải hết sức đề cao cảnh giác và có các giải pháp tổng hợp

  Trả lờiXóa
 62. chúng luôn nhòm ngó, lợi dụng sự hiểu biết không nhiều của người dân nhằm vào đó mà lợi dụng

  Trả lờiXóa
 63. đặc biệt là người dân tộc thiểu số rất dễ bị bọn chống phá chính quyền lôi kéo dụ dỗ

  Trả lờiXóa
 64. nguy hiểm thật, chúng nó bày trò kích động đồng bào dân tộc để làm loạn an ninh nước ta

  Trả lờiXóa
 65. nhiệm vụ của lực lượng an ninh lại càng nặng nề hơn.

  Trả lờiXóa
 66. vấn đề tôn giáo luôn là miếng mồi ngon cho bọn phản động lợi dụng, xuyên tạc và nói xấu Đảng

  Trả lờiXóa
 67. vạch trần bộ mặt và âm mưu của chúng để từ đó đưa ra thuốc đặc trị dành cho lũ chống phá chính quyền

  Trả lờiXóa
 68. Dân tộc tôn giáo là vấn đề rất nhạy cảm, các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề này để chia rẽ, kích động đồng bào dân tộc ta. Hãy cẩn thận với những âm mưu và thủ đoạn này và vạch trần rõ bộ mặt thật của chúng

  Trả lờiXóa
 69. cần phải cho tất cả mọi người dân thấy được bộ mặt thật của bọn chúng, thấy được âm mưu phá hoại của chúng1

  Trả lờiXóa
 70. Chúng ta phải đề cao cảnh giác đối với bọn hản động này.không cho chúng có cơ hội kích động nhằm chia rẽ sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em

  Trả lờiXóa
 71. Vấn đề dân tộc tôn giáo luôn là vấn đề nóng nhạy cảm và nếu chúng ta không sử lý cẩn thẩn đúng đắn thì nó sẽ trở thành vấn đề để kẻ xấu lợi dụng nhằm chia rẽ phá hoại đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 72. Việt Nam là đất nước có dân tộc và đây cũng chính là vấn đề để kẻ xấu bọn phản động lợi dụng nhằm chia rẽ kích động nhân dân hơn nữa là phá hoại chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 73. Vấn đề này luôn luôn là một trong những điểm yếu của ta để bọn phản động, kẻ xấu lợi dụng để chống phá nhà nước ta. Vì thế chúng ta phải có những biện pháp chính sách hợp lí để giải quyết.

  Trả lờiXóa
 74. Ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo những mỗi người hãy thật sự tỉnh táo nếu không sẽ bị kẻ xấu lợi dụng để phục vụ cho mục đích của chúng.

  Trả lờiXóa
 75. vấn đề dân tộc và tôn giáo khá phức tạp vì nước ta có nhiều dân tộc thiểu số và các tôn giáo, nên thế lực thù địch luôn nhăm nhe lợi dụng để chống phá Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 76. vấn đề dân tộc và tôn giáo là vấn đề hết sức quan trọng mà Đảng và nhà nước vẫn chú ý, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá nhà nước, mỗi người dân cần nên tỉnh táo tránh bị các phần tử xấu lừa gạt

  Trả lờiXóa
 77. đã là nhân dân cùng một dân tộc thì cần phải đoàn kết, không được kỳ thị, phân biệt. đặc biệt tránh để mấy thằng phản động khốn nạn nó lợi dụng chống phá, ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
  "Người trong một nước phải thương nhau cùng "

  Trả lờiXóa
 78. Vấn đề tôn giáo luôn là một vấn đề nhạy cảm và Đảng ta đã rất không khéo trong xử lí những vấn đề liên quan đến tôn giáo. Mặc dù tôn giáo có khác nhau nhưng trong chúng ta đều tuôn chảy dòng máu người Việt Nam. Các bạn hãy tỉnh táo đừng để bị kích động bởi những tuyên ngôn phản động của các thành phần chống phá nhé.

  Trả lờiXóa
 79. Vấn đề tôn giáo , dân tộc luôn là điều quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm

  Trả lờiXóa
 80. một trong những mục tiêu của bọn phản động là chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ những người theo đạo và không theo đạo làm suy yếu tinh thần đoàn kết của ta.

  Trả lờiXóa
 81. Dân tộc và tôn giáo vẫn đang là 2 vấn đề bọn phản động lợi dụng để chống phá ta. nổi cộm tại các địa bàn trọng điểm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,...

  Trả lờiXóa
 82. chúng muốn đánh đổ ta nhưng không thể vì ta là chính nghĩa, chúng phi nghĩa, và chính nghĩa luôn luôn thắng

  Trả lờiXóa
 83. Âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta, các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chúng ta phải hết sức đề phòng

  Trả lờiXóa
 84. Việt Nam là dân tộc có nhiều dân tộc anh em và đây chính là vấn đề để bọn phản động lợi dụng chống phá nhà nước ta. Nếu chúng ta giải quyết không tốt sẽ làm cho bọn chúng có nhiều cơ hội hơn để phá hoại ta kích động lòng dân làm mất ổn định trong nhân dân.

  Trả lờiXóa
 85. Vấn đề tôn giáo rất phức tạp và luôn ẩn chứa nhiều nguy cơ mất ổn định rối loạn lòng dân. Vì thế chúng ta cần phải có những biện pháp chính sách cụ thể lâu dài để giải quyết vấn đề này để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.

  Trả lờiXóa
 86. Bọn phản động lợi dụng những đồng bào ta là dân tộc thiểu số sự hiểu biết hạn chế không vững vàng về chính trị rồi kích động họ súi dục họ làm những việc sai trái. Vì thế chúng ta nên nâng cao hiểu biết cho đồng bào để không cho bọn phản động có thể lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 87. Mỗi người dân nếu tự nâng cao sự hiểu biết của mình nâng cao lập trường không để bọn phản động lợi dụng để phục vụ cho mục đích của bọn chúng thì bọn chúng sẽ không thể nào chống phá nhà nước ta được.

  Trả lờiXóa
 88. Vấn đề tôn giáo luôn luôn là vấn đề nhạy cảm được rất nhiều người tổ chức để ý và quan tâm. Chúng ta phải giải quyết sao cho hợp lí để không cho bọn phản động có lí do để chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 89. Thật sự vấn đề tôn giáo không hề đơn giản mà nó đòi hỏi sự khéo léo để không dẫn đến những hệ lụy của nó bởi vì bọn phản động luôn luôn dùng vấn đề này để chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 90. Một vấn đề rất nhạy cảm nếu chúng ta không có phương án xử lí giải quyết lâu dài thì đấy sẽ là một trong những vấn đề để cho bọn phản động những kẻ chống phá ta nhằm vào để phá hoại nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 91. Bọn chúng luôn luôn có âm mưu phá hoại chống phá nhà nước ta thế nên ta mà sơ hở là chúng có cái cớ chúng sẽ lao vào chống phá ta pha hoại ta để làm cho đất nước ta mất ổn định về chính trị rối kéo theo mất ổn định về mọi mặt khác.

  Trả lờiXóa
 92. Không thể để cho chúng có cơ hội để lợi dụng chống phá, phá hoại đất nước ta. Chúng ta cần phải đưa ra những phương án kế hoạch lâu dài để giải quyết thật tốt các vấn đề này để cho bọn chúng không có cách nào chống phá ta hết cả.

  Trả lờiXóa
 93. Nếu chúng ta giải quyết tốt thì bọn phản động sẽ không bao giờ có cơ hội, lí do để cho bọn chúng có thể chống phá nhà nước ta cả bởi đây chỉ là lí do để che đậy cho những hành động phá hoại của bọn chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
 94. Đây là vấn đề rất phức tạp, do vậy chúng ta cần phải vô cùng tỉnh táo trước các hành động điên rồ của chúng. @@

  Trả lờiXóa
 95. Tôi thấy Việt Nam là 1 quốc gia có nhiều tôn giáo. Mọi người được tự do lựa chọn tôn giáo cho minh. Nhưng nhiều kẻ lại lợi dụng các tôn giáo này để gây ra nhiều sự hoang mang cho giáo dân, kích động giáo dân có những hành động chống đối lại Nhà nước. Trong khi Nhà nước ta thì luôn luôn chú trọng tới tôn giáo như vậy. Tôn trọng sự hiện diện của các tôn giáo trong đời sống tinh thần của người dân.

  Trả lờiXóa
 96. Ôi zoi! Sao nhiều người lại cả tin thế nhỉ? Bị bọn phản động lợi dụng mà không biết! Chán thật!

  Trả lờiXóa
 97. Mấy bác giáo dân cẩn phải cảnh giác, đừng để bọn chúng nó lợi dụng nữa, không thì lại mang tiếng xấu cho tôn giáo lắm!

  Trả lờiXóa
 98. Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm và tạo điều kiện để đồng bào giáo dân có một cuộc sống vật chất và tinh thần một cách đầy đủ nhất. Chính vì thế nên đại đa số đồng bào giáo dân luôn tin tưởng và ủng hộ Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 99. Hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để ra sức chống phá, phá hoại Đảng và nhà nước ta. Nếu chúng ta giải quyết không tốt thì chúng ta sẽ chịu nhiều hậu quả không mong muốn.

  Trả lờiXóa
 100. Vấn đề tôn giáo luôn chứa đựng những nguy cơ mất ổn định bởi vì các thế lực thù địch và bọn phản động luôn lợi dụng vấn đề này để chúng chống phá Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 101. Vấn đề này luôn tồn tại và tiềm ẩn những âm mưu, nguy cơ bất ổn về chính trị, an ninh quốc phòng bởi vì các thế lực thù địch và bọn phản động sẽ luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá ta. Đất nước ta cần phải có những biện pháp để đối phó với bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 102. Sẽ không trở thành vấn đề lớn nếu chúng ta có những chính sách và biện pháp để giải quyết tốt vấn đề này cả những nếu chúng ta lơ là chủ quan không giải quyết đúng đắn vấn đề này thì nó sẽ là một trong những lí do để cho các thế lực thù địch chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 103. Đúng thế Đảng và nhà nước ta cần phải có những chính sách và chiến lược lâu dài hợp lí cụ thể để có thể giải quyết tốt vấn đề này không để cho các thế lực thù địch có thể lợi dụng để phá hoại Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 104. Đảng và nhà nước ta những năm gần đây luôn luôn quan tâm giúp đỡ các đồng bào giáo dân để đồng bào có thể có một cuộc sống ấm no hạnh phúc cả vật chất lẫn tinh thần.

  Trả lờiXóa
 105. Đất nước ta luôn luôn để cho đồng bào để cho nhân dân tự có quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể lơ là mất cảnh giác bởi vì bọn phản động luôn lợi dụng đồng bào giáo dân phục vụ cho những hoạt động chống phá hoại nhà nước ta của bọn chúng.

  Trả lờiXóa
 106. Nhân dân ta luôn có quyền tự do tín ngưỡng. Còn Tôn giáo nó là thể hiện một tổ chức thì cần phải hoạt động trong một khuân khổ, cần phải được luật pháp quy định nếu không xã hội và đất nước tất loạn. Nếu tôn giáo tự do thì không có lý gì các tổ chức khác sẽ có cớ hỏi vì sao họ phải tuân theo luật... Nếu như một đất nước không có luật pháp bạn có thể tưởng tượng được viễn cảnh đen tối như thế nào? Chính vì vậy, trên đất nước Việt Nam, tự do tín ngưỡng của mỗi người là tự do không có ai có quyền ngăn cản, còn Tôn Giáo là phải tuân theo khuân khổ pháp luật. Mà trên thế giới cũng không có một nước nào có sự tự do Tôn Giáo cả

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính xác, bạn nói quá chuẩn!..

   Xóa
  2. Hiện nay là các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề Tôn giáo, dân tộc để gây khó dễ cho nước ta. Bực một cái đó là trên đất nước mình còn không có sự tự do tôn giáo, dân tộc, không có quyền bình đẳng giữa các giai cấp lại cứ đi chọc ngoáy, nói xấu nước người ta, đòi hỏi những điều vô lý. Đợi đất nước mình lớn mạnh rồi sẽ cho chúng biết tay. Vì vậy Đảng và nhà nước cần phải thận trọng trong việc giải quyết các vấn đề về các lĩnh vực trên cũng như nâng cao việc quản lý cũng như phát hiện những dấu hiệu các tôn giáo bị lợi dụng để thực hiện những việc sai trái.

   Xóa
  3. Trên đất nước mình không có tự do tôn giáo không có tự do dân tộc ư không có quyền bình đẳng giữa các giai cấp ư. Tôi thấy bạn nên xem lại mình những gì bão tuyết nói là không có cơ sở nào cả. Cái gì thì nó cũng phải có những quy định và những chuẩn mực để đảm bảo các quyền con người được thực hiện và pháp luật cũng chính là những quy định như thế.

   Xóa
 107. Đàng, nhà nước cần tăng cường chính sách đại đoàn kết dân tộc hơn nữa, cần quan tâm đền những vùng sâu vùng a của đất nước, bởi ở nơi đó đời sống nhân dân còn rất khó khăn, nghèo khổ

  Trả lờiXóa
 108. Chúng ta cần phải giải quyết thật hơp lí và đúng đắn nếu không đây sẽ là vấn đề để cho các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng nhằm vào chống phá, phá hoại nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 109. Vấn đề này rất khó xử lý và đòi hỏi cần phải mềm mỏng vì vấn đề này khá nhạy cảm

  Trả lờiXóa
 110. Tôn giáo quả thật là một vấn đề quả nhạy cảm và rất dễ bị các thế lực thù địch các tổ chức phản động lợi dụng để làm chúng ta tổn thương.Cũng bởi sự tin mù quáng của một bộ phận người dân để chúng lợi dụng và sự thiếu hiểu biết và trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc thiểu số rất dễ để bọn chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 111. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo. Do đó, vấn đề dân tộcm tôn giáo trước nay vẫn luôn là một vấn đề nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, chúng ta cần đẩy mạnh các chính sách dân tộc, tôn giáo để tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc.

  Trả lờiXóa
 112. Dân tộc, tôn giáo là một vấn đề nhạy cảm. Đối với một quốc gia đa dân tộc, tôn giáo như Việt Nam thì đây là một mục tiêu lớn để các thế lực thù đich lợi dụng, kích động chống phá Đảng và nhà nước ta. Chúng đang ngày càng hoạt động với những âm mưu và thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt hơn. Cùng với việc cải thiện đời sống và nâng cao trình độ dân trí của đồng bào giáo dân và đồng bào vùng dân tộc thiểu số,Đảng và Nhà nước ta đang dânf khắc phục những khâu còn yếu kém trong chính sách dân tộc và tôn giáo, để ra những chiến lược lâu dài hợp lí cụ thể để có thể giải quyết tốt vấn đề này không để cho các thế lực thù địch còn cơ hội chống phá

  Trả lờiXóa
 113. Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản và nhà nước ta luôn luôn quan tâm giúp đỡ tạo mọi điều kiện để cho đồng bào dân tộc và đồng bào giáo dân có một cuộc sống ấm no hạnh phúc đầy đủ về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều bọn phản động và các thế lực thù địch lại lợi dụng vấn đề này để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Chúng dùng những lời lẽ lập luận sai trái nói xấu Đảng nói xấu nhà nước chính quyền để tuyên truyền kích động lòng dân nhằm chia rẽ nội bộ làm mất đi niềm tin của nhân với Đảng với nhà nước làm mất đi sự ổn định về chính trị an ninh quốc phòng....

  Trả lờiXóa
 114. Để đấu tranh lại âm mưu của chúng ta cần: đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời tích cực chăm lo xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh về mọi mặt, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo

  Trả lờiXóa
 115. Tự do tôn giáo là một cái cớ để các tổ chức phản động tuyên truyền văn hóa sai lệch, nhằm xuyên tạc về đất nước, lừa gạt nhân dân. Vì thế cần chăm lo đến đời sống văn hóa của nhận dân, nâng cao nhận thức của nhân dân về âm mưu của các thế lực thù địch từ đó có những biện pháp phối hợp chính quyền và nhân dân để tôn giáo không còn là một cái cớ để lợi dụng nữa

  Trả lờiXóa
 116. tôn giáo và tự do tôn giáo là 1 trong nhưng vấn đề được bọn xâu lợi dụng nhiều nhất hiện nay bởi các tin đồ thường họ tin tưởng tuyêt đối vào tôn giáo của mình và làm bất cú truyên gì mà tôn giáo họ yêu cầu kể cả chông phá nhà nước vì vậy chúng ta cần quan tâm vấn đề tôn giáo hơn nữa

  Trả lờiXóa
 117. Tôn giáo là 1 vấn đề nhạy cảm, lợi dụng cá tín đồ các thế lực thù địch lôi kéo , mua chuộc nhằm chống phá nhà nước Việt Nam của chúng ta. Vì thế các tin đồ đứng trên niềm tin của tôn giào mình mà bảo vệ đất nước chúng ta

  Trả lờiXóa
 118. Sự đa dạng và phong phú các tôn giáo trên đất nước ta là nguyên nhân gây nên nhiều mâu thuẫn. Do mỗi 1 tôn giao có cái gọi là niềm tin mà các thành viên tin và làm theo. Lợi dụng điều đó các thế lực thù địch đánh vào tâm lý các giáo. VÌ vậy cần quan tâm nhiều hơn và thấy tầm quan trọng của vấn đề này

  Trả lờiXóa
 119. lợi dụng tôn giáo là vấn dề mà thế lực thù địch rất quan tâm. đây là nơi của các dân tộc thiểu số, nhận thức về xã hội chậm, tri thức thấp và xung yếu về an ninh. thực sự phải có biện pháp ngăn chặn càng sớm càng tốt.

  Trả lờiXóa
 120. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa
 121. bán nước thường lợi dụng vấn đề tôn giáo, tổ chức các phong trào dưới hình thức đòi tự do dân chủ để phá hoại, chống phá, làm xấu bộ mặt của Đảng, nhà nước ta. Nhưng thực chất chúng chỉ là những kẻ có mục đích xấu, gây mất ổn định, đưa nước ta lâm vào chiến tranh, phá hoại hòa bình.

  Trả lờiXóa
 122. Bực một cái đó là trên đất nước mình còn không có sự tự do tôn giáo, dân tộc, không có quyền bình đẳng giữa các giai cấp lại cứ đi chọc ngoáy, nói xấu nước người ta, đòi hỏi những điều vô lý. Đợi đất nước mình lớn mạnh rồi sẽ cho chúng biết tay. Vì vậy Đảng và nhà nước cần phải thận trọng trong việc giải quyết các vấn đề về các lĩnh vực trên cũng như nâng cao việc.Bực một cái đó là trên đất nước mình còn không có sự tự do tôn giáo, dân tộc, không có quyền bình đẳng giữa các giai cấp lại cứ đi chọc ngoáy, nói xấu nước người ta, đòi hỏi những điều vô lý. Đợi đất nước mình lớn mạnh rồi sẽ cho chúng biết tay. Vì vậy Đảng và nhà nước cần phải thận trọng trong việc giải quyết các vấn đề về các lĩnh vực trên cũng như nâng cao việc

  Trả lờiXóa
 123. Như vậy, trong âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá nước ta, các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo, đồng thời chúng cũng theo dõi nắm chắc những thiếu sót, khuyết điểm của chính quyền cơ sở, dùng đủ mọi âm mưu xảo quyệt để chống phá ta

  Trả lờiXóa
 124. Vấn đề dân tộc tôn giáo luôn luôn là vấn đề nhạy cảm và chứa đựng những nguy cơ và cơ hội cho các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để chống phá hoại nhà nước ta. Bọn chúng lợi dụng sự kiếm hiểu biết, lập trường chính trị không vững vàng của đồng bào dân tộc, giáo dân rồi dùng những lời lẽ luận điệu sai trái để tuyên truyền kích động đồng bào làm theo bọn chúng sai khiến. Việc làm này vừa làm mất đi sự ổn định chính trị an ninh quốc phòng hơn nữa nó còn làm mất đi niềm tin của đồng bào dân tộc, giáo dân đối với Đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam ta.

  Trả lờiXóa
 125. Đúng thế đây là vấn đề rất nhạy cảm và thường được các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng để chống phá phá hoại Đảng cộng sản và nhà nước ta. Nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác thì sẽ tạo cho các thế lực thù địch và bọn phản động những cơ hội chống phá ta. Mặt khác nếu ta giải quyết không tốt không thỏa đáng cũng sẽ là lỗ hổng, điểm yếu để bọn chúng nhằm vào dùng những lời lẽ luận điệu sai trái tuyên truyền kích động nhân dân làm mất ổn định chính trị an ninh quốc phòng....

  Trả lờiXóa
 126. Sẽ là một vấn đề lớn nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác và giải quyết không tốt không thỏa đáng. Những nếu chúng ta thật thận trọng sáng suốt để giải quyết cho hợp lí thì nó sẽ không cho các thế lực thù địch và bọn phản động có những cơ hội điều kiện để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Chính vì thể trước những vấn đề nhạy cảm như thế này thì chúng ta cần phải thật bình tĩnh sáng suốt để có thể đưa ra cách giải quyết hợp lí nhất.

  Trả lờiXóa
 127. Đúng là như thế đất nước ta hiện nay đang trong qua trình phát triển nên việc phải đối mặt với những khó khăn thử thách là chuyện không thể tránh khỏi. Vấn đề ở đây là chúng ta sẽ giải quyết những vấn đề đó như thế nào làm sao cho hợp lí nhất thì nó sẽ không thể nào có thể cản trở được đất nước ta phát triển. Ở đấy cũng thế nếu chúng ta có những chinh sách và biện pháp hợp lí để giải quyết thì các thế lực thù địch và bọn phản động sẽ không thể nào có thể có cơ hội chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 128. Một sự việc tưởng trừng như đơn giản những nó lại ẩn chứa những nguy cơ và tác hại to lớn đối với Đảng và nhà nước ta. Nếu chúng ta lơ là giải quyết không đúng đắn qua loa thì nó sẽ là một trong những vấn đề mang lại những hậu quả không thể lường trước được. Chính vì thế nên chúng ta cần phải có những biện pháp và kế hoạch cụ thể đúng đắn sáng suốt để giải quyết cho hợp lí vấn đề này bởi vì đây là một vấn đề rất nhạy cảm và luôn luôn được các thế lực thù địch chú ý lợi dụng để chống phá nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 129. lợi dụng để chống phá phá hoại Đảng cộng sản và nhà nước ta. Nếu chúng ta lơ là mất cảnh giác thì sẽ tạo cho các thế lực thù địch và bọn phản động những cơ hội chống phá ta. Mặt khác nếu ta giải quyết không tốt không thỏa đáng cũng sẽ là lỗ hổng, điểm yếu để bọn chúng nhằm vào

  Trả lờiXóa
 130. vấn đề dân tộc, tôn giáo là một vần đề hết suc nhạy cảm, thực tế đảng và nhà nước ta rất quan tâm tới các chính sách về dân tộc và tôn giáo, quan tâm tới đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bào theo tôn giáo, tuy nhiên vẫn có những kẻ lợi dụng vấn đề này đẻ chống phá nước ta, đây là một điều hết sức đáng lo ngại

  Trả lờiXóa
 131. tộc tôn giáo luôn luôn là vấn đề nhạy cảm và chứa đựng những nguy cơ và cơ hội cho các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để chống phá hoại nhà nước ta. Bọn chúng lợi dụng sự kiếm hiểu biết, lập trường chính trị không vững vàng của đồng bào dân tộc, giáo dân rồi dùng những lời lẽ luận điệu sai trái để tuyên truyền kích động đồng bào làm theo bọn chúng sai khiến.

  Trả lờiXóa
 132. việt nam là một quốc gia đa dân tộc đa tồn giáo, người dân việt nam dù thuộc dân tộc nào, theo hoặc không theo tôn giáo nào cũng đều bình đẳng trước pháp luật và cũng đều được hưởng các chính sách như nhau, vì vậy có thể nói việt nam là một nước có chính sách về tôn giáo và dân tộc rất tốt, rât đáng để các nước khác học tập

  Trả lờiXóa
 133. hoạt động lợi dụng vấn đề dần tộc và tôn giáo là vô cùng nguy hiểm, nó sẽ khiến đồng bào vùng dân tộc và tôn giáo có những nhận thức không đúng và cũng dễ bị kích động, từ đó rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng tiến hành các hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta, đây là một nguy cơ hết sức đáng lo ngại

  Trả lờiXóa
 134. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch rất thâm độc, tinh vi, xảo trá, đê tiện dễ làm cho người ta tin và làm theo. Chúng thường sử dụng chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”, “tự do”; những vấn đề lịch sử để lại; những đặc điểm văn hóa, tâm lí của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; những khó khăn trong đời sống vật chất tinh thần của các dân tộc, tôn giáo; những thiếu sót trong thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để chống phá cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 135. chúng tìm mọi cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Chúng lợi dụng những thiếu sót, sai lầm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 136. bno lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, li khai; kích động, chia rẽ quan hệ lương – giáo và giữa các dân tộc, tôn giáo khác nhau hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc

  Trả lờiXóa
 137. chúng tập trung phá hoại các cơ sỏ kinh tế xã hội, mua chuộc, lôi kéo, ép buộc đồng bào các dân tộc, tôn giáo chống đối chính quyền, vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị - xã hội, bạo loạn, tạo các điểm nóng để vu khống Việt Nam đàn áp các dân tộc, tôn giáo vi phạm dân chủ, nhân quyền để cô lập, làm suy yếu cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 138. Chúng luôn khoét sâu những điểm yếu kém, hạn chế trong thực thi công vụ của các cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở; tạo dựng ra cái gọi là phe này, phái nọ hay những “cuộc đấu đá”, tranh giành quyền lực… để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin vào Đảng, Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó, phát tán những tư tưởng chống Cộng, dân chủ tư sản phản động, kích động lòng người, cổ vũ cho những tư tưởng, hành động cực đoan, chống phá chính quyền Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 139. việt nam đang phải chịu rất nhiều sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, để chống phá việt nam chúng có thể lợi dụng mọi thủ đoạn khác nhau, kể cả là việc vu khống xuyên tạc việt nam, bằng chứng là việt nam rất quan tâm tới vấn đề dân tộc tôn giáo mà vẫn bị nói xấu lên án rất nhiều đấy thôi

  Trả lờiXóa
 140. tôn giáo và dân tộc là một vấn đề hết sức nhạy cảm, không chỉ ở nước ta mà còn ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới, vì vậy nếu bị kẻ địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo thì sẽ rất khó để xử lý, đảng và nhà nước cần có hành động phù hợp và kịp thời để ngăn chặn hoạt động này của các thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 141. thực tế thì thường là đồng bào các dân tộc thiểu số có trình độ nhận thức không cao, vì vậy các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn lợi dụng yếu tố này để tuyên truyền kích động, xuyên tạc các chính sách của đảng và nhà nước ta, khiến cho bà con hiểu sai, hiểu nhầm, từ đó có những hành động chống đối lại nhà nước, chống đối chính quyền, do đó cần nâng cao nhận thức cho bà con

  Trả lờiXóa
 142. Vấn đề dân tộc và tôn giáo luôn luôn được các thế lực thù địch và bọn phản động chú ý đến và nếu chúng ta giải quyết không tốt không hợp lí thì chúng ta sẽ cho bọn chúng có cơ hội điều kiện để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Chính vì thế chúng ta cần phải thật sáng suốt tỉnh táo để giải quyết cho thật đúng đắn để không cho bọn chúng có một cơ hội nào chống phá, phá hoại nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 143. trong quá khứ và hiện tại, việc lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo đã diễn ra rất phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng, vì vậy đảng và nhà nước cần có biện pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người dân đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bào theo các tôn giáo để tránh bị chúng lợi dụng chống phá nước ta

  Trả lờiXóa
 144. do việc lợi dụng các vấn đề dân tộc và tôn giáo đẻ chống phá đất nước là rất nguy hiểm do đó phải có biện pháp để ngăn chặn hoạt động này, phòng luôn tốt hơn là chống vì vậy cần nâng cao công tác tuyên truyền và giáo dục để người dân nâng cao nhận thức , qua đó không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng để chống phá nước ta bằng cách lợi dung vấn đề dân tộc và tôn giáo

  Trả lờiXóa
 145. Nó sẽ là một vấn đề lớn nếu chúng ta không giải quyết một cách hợp lí đúng đắn và nó là tạo cho các thế lực thù địch và bọn phản động cơ hội điều kiện chống phá nhà nước ta. Chính vì thế ta cần phải thật tỉnh táo sáng suốt để giải quyết cho hợp lí không để cho các thế lực thù địch và bọn phản động có những cơ hội chống phá hoại nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 146. việt nam đang ngày càng ổn định và phát triển, có được điều đó là do chính sách rất sáng suốt của đảng và nhà nước, đặc biệt là chính sách đại đoàn kết dân tộc, kết nối toàn thể nhân dân việt nam, cả 54 dân tộc và cả đồng bào theo hoặc không theo tôn giáo, nhờ đó đất nước ta mới giữ được sự ổn định trước sự chống phá rất quyết liệt của nhiều thế lực thù địch

  Trả lờiXóa
 147. việc lới dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo này chắc chắn là do có sự tham gia của các thế lực thù địch nước ngoài, bởi là người dân việt nam không ai không biệt đảng và nhà nước ta quan tâm tới sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như sự tự do tôn giáo thế nào,vì vậy không có lý do gì để phê bình đảng và nhà nước về vấn đề này cả

  Trả lờiXóa
 148. các thế lực thù địch chống phá nước ta trên vần đề nào thì ta phải ngăn chặn và đấu tranh với chúng trên vấn đề đó, chúng lợi dụng vần đề đan tộc tôn giáo thì đảng và nhà nước càng cần phải quan tâm tới đồng bào dân tộc tôn giáo hơn để bà con hiểu được sự quan tâm và chính sách của đảng và nhà nước, từ đó làm thất bại âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 149. những vấn để tưởng chừng như không có gì nhiều khi lại ẩn chứa sự nguy hiểm hết sức tiềm tàng, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá việt nam của các thế lực thù địch cũng vậy, biểu hiện của chúng ra ngoài rât ít và theo kiểu mưa dầm thấm lâu vì vậy rất dễ khiên mọi người mất cảnh giác

  Trả lờiXóa
 150. Diễn biến hòa bình là một mưu đồ thâm hiểm, là cuộc chiến không tiếng súng nhưng lại hết sức nguy hiểm. Nhiều lúc chúng ta nghe đên cụm từ này vẫn cứ nghĩ rằng nó ở đâu đó trên thế giới chứ không thuộc về đất nước mình. Nhưng diễn biến hòa bình nó vẫn đang diễn ra quanh ta. Việc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ đồng bào, làm mất đoàn kết trong dân đó cũng là một nước cờ trong diễn biến hòa bình. Mọi người hãy cảnh giác.

  Trả lờiXóa
 151. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch rất thâm độc, tinh vi, xảo trá, đê tiện dễ làm cho người ta tin và làm theo. Chúng thường sử dụng chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”, “tự do”; những vấn đề lịch sử để lại; những đặc điểm văn hóa, tâm lí của đồng bào các dân tộc, tôn giáo; những khó khăn trong đời sống vật chất tinh thần của các dân tộc, tôn giáo; những thiếu sót trong thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta để chống phá cách mạng Việt Nam

  Trả lờiXóa
 152. Từ khi thành lập cho đến nay Đảng cộng sản và nhà nước ta đã luôn quan tâm chú ý giúp đỡ để cho đồng bào ta được tự do tín ngưỡng tự do tôn giáo. Có thể nói đây là việc làm thể hiện sự đúng đắn sáng suốt của Đảng và nhà nước được nhân dân ta rất đồng tình và ủng hộ. Tuy nhiên hiện nay vấn đề này lại bị bọn phản động và các thế lực thù địch xuyên tạc nói xấu nhằm kích động lòng dân chống phá, phá hoại nhà nước ta gây ra những hậu quả rất to lớn.

  Trả lờiXóa
 153. Đây luôn luôn là vấn đề nhạy cảm nếu chúng ta sử lí không tốt không hợp lí thì chúng ta sẽ gây ra rất nhiều những hậu quả cả về an ninh quốc phòng lẫn sự ổn định về chính trị của đất nước ta. Vì vậy cần phải thật tỉnh táo sáng suốt để có thể giải quyết vấn đề nay cho thật hợp lí sáng suốt không để cho nó có thể làm ảnh hưởng tới đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 154. Hiện nay và trong thời gian tới, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã, đang và sẽ tăng cường chỉ đạo, giúp đỡ mọi mặt để phát triển đạo trong các vùng dân tộc ít người, bao gồm cả phát triển các đạo giáo mới và cả số người theo đạo, biến các tổ chức và hoạt động tôn giáo thành các tổ chức và hoạt động chính trị chống lại cách mạng Việt Nam. Chúng ta phải thường xuyên nêu cao cảnh giác, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để nhân dân thấy rõ âm mưu thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 155. Hiện nay ở một số địa phương từ tranh chấp đất đai, chúng lợi dụng người cầm đầu tổ chức tôn giáo ở đó để kích động, xô đẩy giáo dân vào cuộc đấu tranh mang màu sắc chính trị, gây mất ổn định chính trị, tạo cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài can thiệp.Các thế lực thù địch đã chỉ đạo cho một số đối tượng cực đoan, núp dưới danh nghĩa những nhà truyền đạo, như “mục sư”, “tình nguyện viên”,... để đi sâu vào nội bộ quần chúng các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, nhằm lừa phỉnh, dụ dỗ, xúi giục, kích động các tín đồ bỏ lao động sản xuất để tham gia hoạt động biểu tình chống đối chính quyền. Được chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch hậu thuẫn, bọn phản động trong các tôn giáo ở Tây Nguyên ra sức lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ra thực hiện chủ trương xoá các tổ chức Tin Lành trái phép để vu cáo chính quyền Nhà nước Việt Nam “Vi phạm tự do tôn giáo”, kêu gọi “cầu nguyện cho Tin Lành Tây Nguyên”, đồng thời kích động các hoạt động chống đối.

  Trả lờiXóa
 156. Hiện nay các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam nhà nước Việt Nam chống phá chính quyền. Chúng thường tập trung vào một số hoạt động chủ yếu đó là:Một là, ìm cách ủng hộ và thông qua các đạo luật mang tính pháp lý nhằm lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để hoạt động can thiệp chống phá. Hai là, dung túng giúp đỡ lực lượng phản động trong tôn giáo người Việt ở hải ngoại chống phá Việt Nam. Ba là, hỗ trợ kích động và chỉ đạo các lực lượng cực đoan, phản động trong tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá, phá hoại. Qua đó có thể thấy âm mưu thủ đoạn của bọn chúng để chúng ta có những kế hoạch chủ trương biện pháp giải quyết cho thật hợp lí.

  Trả lờiXóa
 157. Đảng và nhà nước ta từ trước đến nay vẫn luôn chăm lo quan tâm giúp đỡ cho đồng bào và giáo dân để cho họ có một cuộc sống đầy đủ ấm no cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên các thế lực thù địch và bọn phản động lại lợi dụng sự thiếu hiểu biết nhận thức không đúng đắn của đồng bào, giáo dân để kích động lôi kéo dụ dỗ họ vào những việc làm sai trái chống phá, phá hoại nhà nước ta. Vì vậy mà ta cần phải làm tốt công tác vận động quần chúng, sát dân nắm bắt tình hình hiểu được những tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải thích cho nhân dân hiểu rõ được những tác hại ảnh hưởng xấu và những nguy cơ của kẻ địch. Chỉ có như thế ta mới có thể làm cho kẻ địch không lợi dụng được quần chúng nhân dân và khi đó bọn chúng sẽ khó có thể đạt được mục đích.

  Trả lờiXóa
 158. Vấn đề dân tộc, tôn giáo, hay dân chủ nhân quyền cũng chỉ là những chiêu trò để kẻ địch lợi dụng tấn công, chống phá Đảng ta, hạ thấp vị thế của Đảng ta trong lòng nhân dân, gây chia rẽ từ chính trong nội bộ ta. Đó mới chính là âm mưu thâm độc, mà chúng ta cần chủ động sáng suốt đưa ra những biện pháp phòng ngừa và đối phó với chúng.

  Trả lờiXóa
 159. Nước ta là một nước đa dân tộc, đa tôn giáo, đó chính là lý do vì sao nhiều kẻ địch lợi dụng những vấn đề này để tấn công, chống phá ta. Nhưng chúng sẽ không bao giờ thực hiện được âm mưu của chúng nếu Đảng và dân ta đồng lòng, kiên định xây dựng chủ nghĩa xã hội.

  Trả lờiXóa
 160. Vấn đề dân tộc, tôn giáo đang là một vấn đề nhạy cảm, được các thế lực thù địch lợi dụng một cách triệt để. Chúng muốn dựa vào nhưng vấn đề này để gây hỗn loạn trong nước, gây khó khăn, áp lực lên Nhà nước và sai đó có những đòi hỏi bất lợi. Chúng ta phải cảnh giác với những âm mưu này của các thế lực thù địch.

  Trả lờiXóa
 161. Các thế lực thù địch luôn chống Đảng , Nhà nước ta qua vấn đề dân tộc và tôn giáo từ bao nhiêu năm trở lại đây. Chúng vu cáo cho nước ta ko có tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Đây chính là luận điệu xuyên tạc hết sức phi lý. Trên thực tế, tôi được biết người dân có thể tin theo tín ngưỡng nào mình tâm đắc, ngày lễ, ngày giằm... quần chúng đến nhà thờ tham gia các buổi lễ do các giáo sỹ tổ chức...

  Trả lờiXóa
 162. Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, chúng ta cũng đã gặt hái được nhiều thành công trong sự đổi mới, phát triển của đất nước. Tuy nhiên các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để chống chúng ta, nhất là trong tình hình hiện nay, khi tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp. Trong đó tôn giáo, dân tộc đang là một vấn đề nhạy cảm, là một vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng một cách hết sức triệt để.

  Trả lờiXóa
 163. vấn đề dân tộc tôn giáo lúc nào cũng vậy, việt nam là một quốc gia đa dân tộc (54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S) đồng thời cũng là quốc gia có rất nhiều tôn giáo khác nhau, do đó nếu không cẩn thận trong các chủ trương chính sách thì rất dễ phát sinh những mâu thuẫn

  Trả lờiXóa
 164. không phải là thánh phán đâu, nhưng tôi tin chắc trong tương lai cả gân cả xa thì vấn đề dân tộc tôn giáo sẽ luôn được sử dụng để chống phá đảng và nước ta, vì đơn giản một điều ,ai cũng biết một điều rằng, đây là những vấn đề hết sức nhạy cảm

  Trả lờiXóa
 165. việc lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo là vô cùng nguy hiểm, khoan nói về vấn đề tôn giáo, chỉ riêng vấn đề dân tộc thôi thì cũng đã rất nan giải rồi, đồng bào dân tộc thiểu số thường là có nhận thức chưa cao, đó là một điểm rất dễ để những kẻ xâu có thể lợi dụng ,khai thác

  Trả lờiXóa
 166. đây không phải là vấn đề gì mới mẻ cả, việc lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá nước ta đã được sử dụng rất lâu rồi, vẫn biết đây là vấn đề hết sức phức tạp nhưng các cơ quan có chức năng cần phải có hành động thích hợp để xử lý vần đề này, đơn giản là để bảo vệ đất nước mà thôi

  Trả lờiXóa
 167. vấn đề muôn thủa rồi, không chỉ việt nam mà rất nhiều nước trên thế giới cũng bị rơi vào hoàn cảnh này, hầu như đất nước nào cũng bị một số thế lực thù địch nó chống phá, và cách mà chúng thường hay sử dụng nhất là lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo

  Trả lờiXóa
 168. đây thực sự là vấn đề đau đầu đối với đảng và nhà nước, và nhận ra được vấn đề này các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tích cực lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để thực hiện các mục đích chống phá của mình, chúng luôn coi đây là cái phao cứu sinh, bùa hộ mệnh của mình

  Trả lờiXóa
 169. xã hội thì có lúc nọ lúc kia, lúc ổn đinh, lúc có xảy ra chuyện nọ chuyện kia, âu cũng là điều thường tình mà thôi, điều quan trọng là những cấu trúc xã hội vẫn được giữ vững, nền hòa bình độc lập tự chủ được duy trì ,cuộc sống của nhân dân được ấm no hạnh phúc là được

  Trả lờiXóa
 170. tôn giáo bản thân nó đã là những điều khá chặt ché và phức tạp ,nó liên quan đến vấn đề tâm linh rồi ,có nhiều người có niêm tin vô cùng mãnh liệt vào tôn giáo, đó là điều mà không có gì là sai trái cả, có điều đây chính là đặc điểm mà những kẻ xấu có thể khai thác lợi dụng

  Trả lờiXóa
 171. việc lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để thực hiện những hành vi chống đối đảng cộng sản việt nam, chống đối nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khiến các cơ quan có chức năng rất khó đấu tranh, bởi đồng bào dân tộc và tôn giáo như là chiếc khiên để đỡ cho chúng vậy

  Trả lờiXóa
 172. những thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn tận dung mọi yếu tố có lợi nhất để thực hiện cho hành vi chống phá đảng và nhà nước ta của chúng, nhận thấy những chính sách về tôn giáo và dân tộc hết sức cởi mở của đảng và nhà nước ta là lập tức chúng khai thác lợi dụng ngay

  Trả lờiXóa
 173. chúng lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo vì chúng nghĩ rằng, khi chúng thực hiện hành vi phạm tội của mình mà bị xử lý thì chúng có thể vu khống lực lượng chức năng vi phạm tự do tôn giáo, đàn áp tôn giáo dân tộc, nhưng chúng cũng sẽ vẫn phải bị trả giá mà thôi

  Trả lờiXóa
 174. Các thế lực thù địch , trong đó có Mỹ luôn đưa đất nước ta vào diện cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo. Có thể nói tôn giáo đang là một vấn đề khá nhạy cảm. Mà các thế lực thù địch đang lợi dụng để chống phá chúng ta một cách quyết liệt. Ở nước ta, Nhà nước vẫn luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho tôn giáo phát triển, nhưng phải trong phạm vi pháp luật cho phép.

  Trả lờiXóa
 175. Các thế lực thù địch đang xem tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, và lợi dụng vấn đề này để chống phá Nhà nước ta. Các thế lực thù địch đã ý thức rõ vị trí, ý nghĩa chiến lược của các vấn đề dân tộc, tôn giáo. Đây là một vấn đề mang tính thới sự. ở Việt Nam tôn giáo đang được tạo điều kiện phát triển trong khuôn khổ của pháp luật, nhưng nó cũng đang tiềm tàng những nguy cơ nhất định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng thì mọi thứ vấn đang được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 176. Từ lâu các thế lực thù địch đã xác định vấn đề tôn giáo là vấn đề nhạy cảm, là vấn đề trọng yếu để lợi dụng chống phá nước ta. Chúng luôn xác định đây là vấn đề lợi dụng hàng đầu và đẩy mạnh các hoạt động để lợi dụng chống phá Việt Nam. Đất nước ta đang vẫn làm tốt công tác này và đang duy trì tốt.

  Trả lờiXóa
 177. Vấn đề tôn giáo luôn chứa đựng rất nhiều những nguy cớ những kẽ hở để cho các thế lực thù địch cũng như bọn phản động lợi dụng để chống phá, phá hoại nhà nước ta chống phá chế độ nhằm lật đổ chính quyền. Thế nên cần phải có những biện pháp để giải quyết vấn đề tôn giáo cho thật hợp lí không để cho bọn chúng có cơ hội để chống phá. Hơn nữa cũng cần phải nâng cao sự hiểu biết của bà con giáo dân để cho bà con tự biết bảo vệ sự nghiệp an ninh quốc gia của dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 178. Từ xưa đến nay tôn giáo luôn là một vấn đề chứa đựng những nguy cơ những tác hại xấu để bọn phản động và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Nó không chỉ xảy ra đối với riêng nước ta mà nó còn diễn ra rất nhiều trên thế giới. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể bỏ mặc lơ là mất cảnh giác được. Cần phải có những chiến lược, đường lối rõ ràng cụ thể hợp lí để giải quyết vấn đề này không để cho nó có thể ảnh hưởng xấu tới nước ta.

  Trả lờiXóa
 179. Có thể nói đây sẽ luôn là vấn đề nhạy cảm và thường xuyên được các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để chống phá, phá hoại nhà nước ta. Tuy nhiên nếu chúng ta có những biện pháp đúng đắn kịp thời thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được tình hình, giữ vững được sự ổn định. Vì thế vấn đề đặt ra ở đây đó chính là làm sao có thể đưa ra được những chính sách chiến lược cho thật sáng suốt đúng đắn phù hợp với thực tế để có thể giải quyết vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 180. Chúng ta có thể thấy vấn đề dân tộc tôn giáo là một vấn đề muôn thuở. Nó có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên thế giới không chỉ riêng gì nước ta mới có. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta có thể bỏ qua có thể lơ là. Cần phải có những biện pháp chính sách lâu dài để giải quyết nó không để cho nó trở thành những cơ hội những điều kiện cho các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 181. Đây sẽ mãi là vấn đề để các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng chống phá, phá hoại nhà nước ta. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên qua lo lắng bởi vì hiện nay chúng ta vẫn đang làm rất tốt công tác này không để cho bọn chúng có thể đạt được mục đích. Chúng ta cần phải có những biện pháp chính sách cho hợp lí với tình hình hiện nay để có thể làm tốt hơn nữa vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 182. Chúng ta vẫn biết đây là một vấn đề nhạy cảm thường được các thế lực thù địch và bọn phản động lợi dụng để chống phá, phá hoại nhà nước ta nhưng không phải vì thế mà chúng ta quá lo lắng. Hiện nay chúng ta vẫn đang làm rất tốt vấn đề này không để cho nó có thể gây ra những tác hại xấu cho đất nước ta, nhân dân ta.

  Trả lờiXóa
 183. Thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch rất thâm độc, tinh vi, xảo trá, đê tiện dễ làm cho người ta tin và làm theo. Chúng thường sử dụng chiêu bài “nhân quyền”, “dân chủ”, “tự do”; những vấn đề lịch sử để lại; những đặc điểm văn hóa, tâm lí của đồng bào các dân tộc, tôn giáo. nhân dân chúng ta cần phải đề phòng các thủ đoạn này của bọn chúng

  Trả lờiXóa
 184. Vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Chúng sử dụng tôn giáo như là một chiêu bài trong âm mưu diễn biến hòa bình hòng chống phá sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam cũng như các nước khác. Vì vậy, Đảng và Nhà nước phải có các chính sách để đấu tranh lại với các âm mưu này

  Trả lờiXóa
 185. Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là rất nham hiểm nhưng việc chúng có thực hiện được các âm mưu đó không thì không phụ thuộc hoàn toàn vào chúng mà chủ yếu phụ thuộc vào tinh thần cảnh giác, khả năng ngăn chặn và sự chủ động tiến công của chúng ta, và đặc biệt là sự hiểu biết pháp luật và sự đoàn kết của bà con giáo dân chống lại những âm mưu và thủ đonà của chúng

  Trả lờiXóa
 186. vấn đề này là vấn đề thường xuyên và rất là nhạy cảm đòi hỏi Đảng và Nhà nước cần phải chú ý đến. vì chúng luôn tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tên phản động nằm sâu trong nội bộ dân tộc, tôn giáo ở trong nước nhằm hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hoá” các vùng dân tộc. lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với Đảng, chính quyền, gây mất lòng tin giữa nhân dân và Đảng

  Trả lờiXóa
 187. các thế lực thù địch và phản động trong và ngoài nước luôn tìm cách chia rẽ đồng bào không theo đạo và đồng bào theo đạo để làm mất đi tìm đoàn kết lương -giáo, từ đó phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc của ta. vì vậy, Đảng và Nhà nước ta cần phải có nhiều chủ trường, đường lối để củng cố và nâng cao tinh thần "Tín ngưỡng tự do và Lương Giáo đoàn kết"

  Trả lờiXóa
 188. từ khi chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, các thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để thực hiện “diễn biến hoà bình”. chúng thường tuyên truyền rằng Đảng ta đàn áp tôn giáo không đảm bảo quyền tự do tôn giáo của giáo dân rồi kích động giáo dân chống chính quyền...những việc làm đó của chúng nhằm phá vỡ tình đoàn kết lương-giáo và làm mất niềm tin vào Đảng của bà con giáo dân. Đảng và Nhà nước ta phải luôn đề phòng về vấn đề này

  Trả lờiXóa
 189. cái này thì ngay tới người dân bình thường, không có học hành cao cũng có thể nhận ra được, bởi nó quá rõ ràng rồi, tôn giáo luôn luôn là chủ đề nhạy cả, hãy cứ để ý mà xem ,những sự việc liên quan tới tôn giáo trong thời gian vừa qua rất nhiều, nó cũng có nguyên nhân của nó chứ không phải là ngẫu nhiên đâu

  Trả lờiXóa
 190. không nhớ nổi la có bao nhiêu lần mà những thế lực thù địch sử dụng thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá đất nước ta, nhưng chưa bao giờ chúng thành công và sẽ không bao giờ chúng thành công cả, bởi đảng và nhàn ước ta cũng như là nhân dân việt nam luôn cảnh giác với những âm mưu của chúng

  Trả lờiXóa
 191. Tôn giáo là một vấn đề quan trọng và hết sức nhạy cảm , nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tự do tôn giáo của con người , nhưng những hoạt động của tôn giáo lại được sự tự do phát triển , nên rất khó quản lí , chính vì thế mà các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo nhiều , kích động các giáo dân cũng như

  Trả lờiXóa
 192. đừng có coi thường việc những thế lực thù địch sử dụng âm mưu lợi dụng tôn giáo để chống phá nước ta là đơn giản đâu, nếu nhìn nhận như vậy là quá sai lầm,đó không phải là mục đích cuối cùng của họ, họ chỉ mượn tôn giáo để gấy sóng gió trên đất nước ta để rồi từ đó tiến hành những bước đi tiếp theo mà thôi

  Trả lờiXóa
 193. việt nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, thậm chí là nhiều hàng đầu trên thế giới. lịch sử và nguồn gốc phát triển của tôn giáo ở việt nam cũng hoàn toàn khác nhau, hiện nay số lượng người theo tôn giáo ở việt nam không phải là ít, chính vì vậy họ có ảnh hưởng rất lớn tới tình hình đất nước ta về nhiều mặt, nếu kẻ địch lợi dụng tôn giáo mà chống phá đất nước ta thì sẽ vô cùng nguy hiểm

  Trả lờiXóa

THÔNG TIN BLOG

Bài viết
Bình luận

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

ONLINE

Free Global Counter

THÔNG TIN

CHIA SẺ

LIÊN HỆ

BÀI VIẾT NỔI BẬT

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

LƯU TRỮ

Thêm bình luận FB <-->